Regulamin

Dane Firmy realizującego zamówienia :

TEAMNET SP.Z.O.O.
ul. Bohaterów Monte Cassino 53 / 203
20-705  Lublin
NIP: 712-338-77-21 REGON: 383496406 KRS : 0000788809

* Adres do korespondencji:

TEAMNET SP.Z.O.O.
ul. Bohaterów Monte Cassino 53 / 203
20-705  Lublin

* Dane Klientów sklepu będą wykorzystywane do realizacji zamówień. Będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym, zgodnie z „Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”, Dz. U. nr 133 poz. 883.

* Ceny towarów znajdujących się w sklepie teamnet-software.pl podane są w złotych w kwocie brutto.

* Na każde zamówienie wystawiamy Fakturę VAT w formie elektronicznej. Firmy podczas zakupu prosimy o podawanie numeru NIP

* Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

* Zamówienia należy składać poprzez serwis sklepu www.teamnet-software.pl

* Zamówienia realizowane są w od 15 minut do 24h w dni robocze !

*Zamówienie złożone w dzień wolny od pracy zostanie zrealizowane w następny dzień roboczy

* W celu przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klient podaje numer telefonu oraz adres e-mail, na który można przesłać informacje, jeżeli jest inny, niż adres, z którego wysłano zamówienie.

* Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą przyjmowane.

* Wszystkie zamówione towary wysyłane są drogą elektroniczną ( email ) na adres podany w formularzu zakupu


* Termin wysyłki nie przekracza 24h w dni robocze. Sklep zastrzega sobie prawo do opóźnienia wysyłki w ciągu 24h. Kupujący zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany drogą mailową


* Zamówienia w dniu świąteczne są realizowane na bieżąco z wyjątkiem braku dostępności towaru, wówczas produkty wysyłane są w następny dzień roboczy


* Płatność za usługi w sklepie internetowym realizowane są za pośrednictwem firmy przelewy24.pl lub zwykłym przelewem bankowym

Kupujący ma prawo do odstąpienia umowy w ciągu 14 dni od momentu zakupu. Warunkiem odstąpienia od umowy jest nie wykorzystanie zakupionej licencji przez kupującego ( konsumenta) dotyczy wyłącznie wersji BOX. Nie dotyczy licencji Elektronicznych ( ESD)

Odstąpienie od umowy należy przesłać na adres bok@teamnet-software.pl 

Reklamacja lub zwrot zostanie rozpatrzony w ciągu 14 dni roboczych od momentu wpłynięcia pisma drogą elektroniczną lub drogą tradycyjną ( poczta polska )

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

TEAMNET SP.Z.O.O.
ul. Bohaterów Monte Cassino 53 / 203
20-705  Lublin
NIP: 712-338-77-21 REGON: 383496406 KRS : 0000788809

Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu ( konsumentowi
w odniesieniu do umów:

Treści cyfrowe

Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

* o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;


*w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;


* w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


* w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


* w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;


* w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


* w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


* o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;zawartej w drodze aukcji publicznej;


* o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;


* o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


* o dostarczanie w wersji elektronicznej (ESD), tj. kluczy licencyjnych przesyłanych pocztą elektroniczną, z uwagi na ich charakter;


* o dostarczanie licencji przygotowanych na zamówienie dla konkretnego Klienta

Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji zakupionego produktu na adres mailowy firmy obsługującej sprzedaż  bok@teamnet-software.pl,
lub w formie pisemnej na adres

TEAMNET SP.Z.O.O.
ul. Bohaterów Monte Cassino 53 / 203
20-705  Lublin
NIP: 712-338-77-21 REGON: 383496406 KRS : 0000788809

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania

Kupującego, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.


Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia,
przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.


Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed :

Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Lublinie przy ul. Tomasza Zana 38C,

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem:

http://www.uokik.gov.pl, w zakładce:

„Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

1. Administratorem Danych Osobowych (dalej „ADO”) Klientów jest :

 

TEAMNET SP.Z.O.O.
ul. Bohaterów Monte Cassino 53 / 203
20-705  Lublin
NIP: 712-338-77-21 REGON: 383496406 KRS : 0000788809

Adres poczty elektronicznej :

bok@teamnet-software.pl.

ADO przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) . ADO stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.


*  Dane osobowe Klienta, które klient ( konsument podał w formularzu, będą przetwarzane w celu wykonania umowy i realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności wystawienia  faktury i nadania przesyłki, a także mogą być przetwarzane w celu prowadzenia przez ADO marketingu bezpośredniego własnych produktów.


 * Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od ADO informacji handlowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.


* Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.


* Klient ma prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.

 

W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety po sprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę


* Firma Teamnet zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w poniższych warunkach oraz zmian cen. Zmiany te będą ważne od chwili zamieszczenia ich na stronie www.teamnet-software.pl


* W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.